همکاران ما

دکتر ذاکری

سجاد ذاکری مدیرعامل

علی رضا بهبودی

علیرضا بهبودی مدیرمالی

مهندس فرزاد رفیعی

فرزاد رفیعی نیا مدیر پروژه

مهندس محمد رضا یعقوبی

محمدرضا یعقوبی مدیر تولید

مهندس فرزانه مقدسی

فرزانه مقدسی طراح

مهندس محمد عزیزی پور

محمد عزیزی پور طراح

مهدس فرید عابدینی

فرید عابدینی سرپرست کارگاه

پرهام قادری

پرهام قادری طراح

سیده سارا مخبری طراح

مهدی مهدی فر

مهدی مهدی فر تسهیل دار